kurumsal
kurumsalBELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ
Belge İndir
DENİZLİ USTA BELGE BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : DENİZLİ USTA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Sözleşmede, bundan böyle USTA BELGE olarak anılacaktır) ile, Ad Soyad ve TC: (Sözleşmede, bundan böyle KİŞİ olarak anılacaktır) arasında katılmış ve/veya katılacak olduğu sınavlar sonucu USTA BELGE' den aldığı/alacağı belge ve/veya belgelerin kullanılması konusunda aşağıda belirtilen şartlar dahilinde iş bu sözleşme akdedilmiştir. Madde :1 TAAHHÜTNAME VE SÖZLEŞMENİN KAPSAMI: Kişi' nin USTA BELGE' den aldığı/alacağı belge ve/veya belgeler. Madde -2- BELGELENDİRİLEN KİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE TAAHHÜTNAMESİ * Mesleki Yeterlilik Belgesini veya Belgelerini aldığım takdirde, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun mevzuat, yönetmelik ve kurallarına uyacağımı, * Belgelerin mülkiyetinin USTA BELGE' ye ait olduğunu ve USTA BELGE tarafından gerekli görülmesi durumunda belgemin veya belgelerimin geri alınacağını kabul ettiğimi, * Belgelendirildiğim alanla ilgili yeterliğimi kaybettiğimde (sağlık durumu, hastalık vb.)durumuUSTA BELGE 'ye derhal haber verip, USTA BELGE ' ye belgemi iade edeceğimi, * İşimi doğruluk ve dürüstlük içerisinde yapacağımı, çıkar çatışmasına girmeden sözleşme yaptığım ilgili tüm taraflara adil davranacağımı, * Mesleki yeterliliğimi geliştirmek için gayretli olacağımı * USTA BELGE tarafından konulan kurallara ve yenilenen kurallara uygun olarak davranacağımı, * USTA BELGE tarafından bir sonraki gözetimine kadar, yeterliliğimi sürdürdüğümü değerlendirme açısından, kendim sorumlu olduğumu, * Mesleğimin itibar ve saygınlığını korumak için gerekli titizliği göstereceğimi, * Belge sahipliği ile alakalı bütün tanıtım ve reklamları doğru yapacağımı ve bu tanıtımların yanıltıcı olmayan ifadeler içereceğini, * Belgemi, Belge kapsamı ve iş yaptığım alan haricinde veya tartışmaya yol açabilecek şekilde kullanmayacağımı, * TÜRKAK ve MYK belge, logo ve marka kullanım koşullarına uymak, * Belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam etme yeteneğimi etkileyebilecek durumları gecikmeksizin, en geç 7 gün içinde, USTA BELGE' ye bildireceğimi, * Kişisel bilgilerimde veya haberleşme bilgilerimde (ev adresi, iş adresi, telefon numarası, vs.) herhangi bir değişiklik olması durumunda, USTA BELGE' yi 15 gün içinde yazılı haberdar edeceğimi, * USTA BELGE tarafından belgelendirmeye esas teknik şartların değiştirilmesi durumunda gerekli şartları sağlayacağımı ve gerektiğinde belgeyi yenileyeceğimi, * Bu taahhütnameyi imzalamam ile birlikte taahhütname maddelerine ve ilgili belgelendirme programının ve Sınav Şartnamelerinin kurallarına eksiksiz olarak uymayı kabul ettiğimi aksi takdirde USTA BELGE' nin kararı doğrultusunda ilgili belgemin iptal edileceğini, * Yeterliliğimin ve ilgili belgemin bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilip gerekirse belgemin iptal edilebileceğini, * İlgili belgemin askıya alınması, geri çekilmesi veya iptal edilmesi durumunda ilgili tüm belgeleri en geç 15 gün içinde USTA BELGE' ye iade edeceğimi, belgeli olduğuma dair tüm atıflara son vereceğimi ve belgeyi kullanmayacağımı, * Belgem ile ilgili konularda USTA BELGE' nin kararının nihai karar olduğunu, * Belge aldıktan sonra ilgili belge kapsamındaki iş yapış performansımın izlenmesine ve gerekli verilerin USTA BELGE' ye ulaşmasına imkân sağlayacağımı, aksi takdirde USTA BELGE' nin, verdiği belgeyi İPTAL ETME hakkına sahip olduğunu, * Belge aldığım Ulusal Yeterlilikte, Sınav Şartnamesinde veya Belgelendirme Prosedüründe belirtilen GÖZETİM şartlarına uyacağımı ve bu amaçla gereken bilgi ve belgeleri, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın, USTA BELGE' ye zamanında ulaştıracağımı, * USTA BELGE' den tarafıma kısa mesaj ve/veya elektronik posta yollanmasını kabul ettiğimi, * Belge almaya hak kazandığım takdirde belgenin geçerlilik süresi boyunca USTA BELGE' nin internet sitesinde ve veri tabanında belgeli personel olarak belirtilmesine izin verdiğimi, * Gerekli gözetim şartlarına uymadığım ve/veya ilgili Ulusal Yeterlilikte, ilgili Sınav Şartnamesinde veya Belgelendirme Prosedüründe belirtilen şartları karşılamadığım takdirde ilgili belgemin ASKIYA ALINACAĞINI; USTA BELGE'nin sınavlarda ( teorik ve pratik) sesli ve görüntülü kayıt almasına açık rızam olduğunu, girdiğim sınavlarda oluşturulan tüm sesli, görüntülü, basılı ve yazılı kayıtları yetkilendirme kuruluşları (Turkak, MYK vb) ve bu kuruluşların yetkili temsilcileri ile (kurum çalışanı, denetçi ve teknik uzmanlara) paylaşılabileceğini, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgi sahibi olduğumu; kabul ve TAAHHÜT EDERİM. KİŞİ, iş bu sözleşme ile, * Belgelendirmeye esas ilgili teknik ve/veya idari kuralların ve standartların gereklerini yerine getirmeyi, * Verilen hizmetler ile ilgili tahakkuk eden tüm ücretleri süresi içinde ödemeyi, * Verilen hizmetler için USTA BELGE tarafından görevlendirilen inceleme/sınav vb. uzmanının veya heyetinin her türlü uygunluk değerlendirmesi için KİŞİYE ait birime, üretim yerlerine, depo veya başka hertürlü ilgili alanlara erişime izin vereceğini, * USTA BELGE ile irtibatın sürekliliğini sağlamayı, her türlü irtibat adresi değişikliklerini USTA BELGE' ye 15 gün içinde bildirmeyi, * Belgelendirilen KİŞİ'ye dair her türlü kayıtları USTA BELGE' ye ibraz etmeyi, * Belgeli personel olarak belge kapsamında yaptığı işler için kendisi ile ilgili üçüncü şahıslar nezdindeki tüm hukuki, mali ve teknik sorumlulukları ve bunlara dair yükümlülüklerin belgeli kişiye ait olduğunu, * Belgelendirme, gözetim ve yeniden belgelendirme dahil Belgelendirmenin her aşamasında USTA BELGE ile arasında oluşabilecek uyuşmazlıklar için adli mercilere başvurmayacağını ve USTA BELGE tarafından atanacak itiraz merciinin (örneğin Tarafsızlık Komitesi, Şikayet ve İtiraz Komitesi) kararlarının nihai karar olduğunu, * Aşağıdaki paragraftaki logo kullanımına dair kuralları bildiğini ve bunlara uyacağını, Kabul ve Taahhüt eder. USTA BELGE LOGOSU KULLANIM KURALLARI: Logolar sadece belge almaya hak kazanmışlar tarafından, sadece belge kapsamındaki konular için kullanılabilir. Logolar müşteriyi yanıltacak şekilde kullanılamaz. Belgenin askıya alınmasında ve iptalinde belgeli kişi USTA BELGE logosunu kullanamaz. Logo aslına uygun olarak aynen kullanılır. Boyutlar eşit oranda büyütülebilir. Logonun haksız kullanımında USTA BELGE kuruluşunun mağduriyetin büyüklüğüne göre ikaz, belgenin askıya alınması, belgenin iptali uygulamalarından biri uygulanır ve ayrıca hukuki takip başlatılır. USTA BELGE'ÜN YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Madde 3-USTA BELGE, değişiklik yetkisi kendisinde olmak kaydı ile, belgelendirmeye esas teknik şartların değişmesi durumunda bunu belgelendirilen kimseye USTA BELGE tarafından belirlenen sürede bildirir. Kendisine emanet edilen bilgileri, Kalite El Kitabı'nda belirtilen durumlar haricinde, üçüncü taraflara vermez. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: Madde 4- İş bu sözleşme, belgenin verildiği itibaren tarihten geçerli olur ve verilen belge USTA BELGE tarafından iptal edilmediği sürece, verilen belgenin geçerlilik süresi boyunca bağlayıcıdır. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ: Madde 5- Sözleşme; oKişinin fesih talebinde bulunması, oKişinin Madde 2 de belirtilen sözleşme hükümlerinden birine veya birkaçına aykırı hareket etmesi, oKişiye ait değişiklikleri süresi içerisinde USTA BELGE' ye bildirmemesi veya belgelendirmeye esas dokümanlara dair uygunsuzlukları USTA BELGE tarafından verilen süre içinde gidermemesi, oKişinin belirlenen teknik esaslara aykırı olması veya mali, idari ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi, hallerinde sona erer ve düzenlenen belge iptal edilir. İptal edilen belge, belge sahibi kişi tarafından en geç 15 gün içerisinde USTA BELGE' ye ulaştırılacaktır. Belgenin iptali yerine askıya alınmasına karar verilirse, askı süresince kişi belgenin kendisine tanıdığı imkanlardan yararlanamaz. Bu süre içerisinde belge, yok hükmündedir. Askıda kalma süresi en fazla 6 aydır. Askı hali USTA BELGE'nin kararı ile kalkar. Belge sahibi KİŞİ'nin; " USTA BELGE tarafından belirlenen süre içerisinde, incelemeye müsaade etmemesi, " Tahakkuk eden ücretleri 90 gün içinde ödememesi, " Kişinin USTA BELGE' ye başvuru formunda verdiği adreste bulunmaması, " Sertifikalarda tahrifat yapması, Halinde sözleşme fesiholunur ve belge engeç 15 gün içinde USTA BELGE' ye ulaştırılır. Belge kapsamı haricinde, belgesi olmadığı halde, başka kapsamlarda da USTA BELGE' den belgeli olduğuna dair beyanda bulunması durumunda veya USTA BELGE' den belgesi olmayan başka kişiler için USTA BELGE logosu veya belgesi kullanma veya kullandırma durumunda USTA BELGE'nin tazminat hakkı saklıdır. Adaya verilen belgenin veya İş bu sözleşmenin her ne suretle olursa olsun belgenin askıya alındığı veya iptal edilmesi sebebiyle kişi, her ne nam altında olursa olsun USTA BELGE' den hiç bir surette tazminat vebenzeri bir talepte bulunamaz. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER: Madde 6- Belgelendirilmiş kişi(ler), bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce USTA BELGE'ye başvurmayı, gerektiğinde USTA BELGE'nin itiraz ve şikâyet süreçlerini tüketmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak Türkiye Cumhuriyeti Denizli mahkemelerini kabul ederler. Madde 7- İş bu sözleşme 3 sayfa olup bir nüshası USTA BELGE' de ve bir nüshası belgeli kişide kalmak üzere iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. Madde 8- İş bu sözleşme DENİZLİ' de akdedilmiştir.MESLEKLER
S.S.S.
BAŞVURU
SINAV SONUÇLARI
İTİRAZ & ŞİKAYET
İLETİŞİM


E-Posta:
info@ustabelge.com


Telefon:
0532 458 00 87
0531 888 18 71


Adres:
Saraylar mah. Selçuk cad. Saraçoğlu İş Hanı
No:31 Kat:5 Merkezefendi/DENİZLİ


Bizi Takip Edin

Tüm Hakları Saklıdır. Usta Belge   |   Mega Tasarım © 2016