kurumsal
kurumsalHakkımızda

ULUSAL YETERLİLİKLERDE SINAV VE BELGELENDİRME
Usta Belgelendirme ve Gözetim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.

MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

DENİZLİ USTA BELGELENDİRME 15 ARALIK 2017 tarihinde AB-0150-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 22.09.2017 tarihinde YB-0095 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır. MYK Yetki Belgesi için tıklayınız.

Politikamız;
Ölçme ve değerlendirmeye yönelik politika;
- Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak,
- Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,
- Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak,
- Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerini geliştirmek,
- Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,
- Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak.

Fırsat eşitliği politikası;
- Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri almak,
- Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlamak,
- Başvuruda bulunan tüm adayların özel ihtiyaçları dikkate alınarak ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak,
- Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasının ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmesini engellemek.

Kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik politika;
- TS EN ISO/IEC 17024 (Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreetkin ve sürdürülebilir hizmet sunmak,
- Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrolleri sağlamak ditasyonu İçin Genel Şartlar) Standardı ve MYK yetkilendirme kriterlerine uygun

İç doğrulama politikası;
- Gerçekleştirilen teorik ve performans sınavlarında değerlendiricilerin tutarlığını sağlamak için iç doğrulama faaliyetlerinin prosedürlere uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
- İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasını sağlamak,
- İç doğrulama prosedürünün açık, adil olmasını sağlamak ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak,
- İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak.

İtiraz ve şikâyetlerin değerlendirilmesine yönelik politika;
- Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesini veya bu kararlara itiraz edebilmesini sağlamak,
- Usta Belge sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasını sağlamak,
- Usta Belge başvuruda bulunmuş tüm adaylara itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirilmesi, olası itiraz ve şikayet durumunda süreçlerin prosedürlere uygun olarak işletilerek kayıt altına alınmasını sağlamak,
- Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydının saklanmasını sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği ve risk yönetimi politikası;
- Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesini sağlamak,
- Personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunu belirtmek,
- İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasının, gerektiği şekilde kullanılmasının, izlenmesinin ve sürdürülmesinin sağlanması amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirmek,
- Potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunmak,
- Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerinin sağlanması amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlanması ve gözetimde bulunmak,
- İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis olanakları sağlamak,
- İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışmak,
- Güvenli çalışma sistemlerin uygulanması ve risk teşkil eden durumların kontrol altında tutmak,
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasını sağlamak.

Personel Eğitimi ve Geliştirme Politikası;
- Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını sağlamak,
- Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesinin ve karşılanmasını sağlamak,
- Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasının sağlamak,
- İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsaması sağlamak,
- Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılması ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlamak.

Belgelerin kötüye kullanımını engellemeye yönelik politika;
- Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgenmesi sağlamak,
- Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt verilmesini sağlamak,
- Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasının standardize edilmesi ve kayıt altına alınmasını sağlamak,
- Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunulmasını sağlamak.

Uygun olmayan faaliyetlere yönelik politika;
- Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlamak,
- Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesinin sağlamak.

Tarafsızlığın sağlanması ve her türlü çıkar çatışmasının önlenmesine yönelik politika;
- Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirlerin alınması ve prosedürlerin bu doğrultuda işletilmesini sağlamak,
- Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçilmesi ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,
- Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunun en aza indirgenmesini sağlamak,
- Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunun ortadan kaldırılmasını sağlamak,
- Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir alınmasını sağlamak,
- Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesini sağlamaktır.

GİZLİLİK-GÜVENLİK VE TARAFSIZLIK
Usta Belgelendirme ve Gözetim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti olarak;
1. Belgelendirme faaliyetinin tüm aşamasında; herhangi bir tarafın baskısı veya etkisi altında kalmaksızın TS EN ISO/IEC 17024 standardı ve MYK yönetmelik, mevzuatları çerçevesinde tarafsızlığımı koruyacağımı,
2. Kendi çalışanlarıma, başvuru sahiplerine ve adaylara adil, eşit, dürüst ve yansız şekilde davranacağımı,
3. Müşterilerimizin istek ve beklentilerini eşit mesafede yerine getireceğimi,
4. Adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin sahip olduğu bilgiler için gizlilik ve güvenlik ilkelerine uyacağımı ve tüm bunlar için gerekli önlemleri alacağımı, yasaların bu tür bilgilerin açıklanmaması gerektiği durumlar hariç, başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişinin yazılı izni olmaksızın yetkisi olmayan tarafa açıklanmamasını sağlayacağımı,
5. Tüm belgelendirme prosesi boyuca güvenliği sağlamak (sınav materyallerinin güvenliği, sınav prosesinin aşamaları) ve güvenlik ihlalleri için gerekli bütün önlemlerin alınmasını sağlayacağımı,
6. Belgelendirme sürecini etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağımı,
7. Belgelendirme sürecinde tüm mali şartları karşılayacağımı,
8. Çalışanlarıma tarafsızlığı zedeleyebilecek ticari, finansal vb. baskılarda bulunmayacağımı,
9. Belgelendirme faaliyetlerine katılan bütün personel ve komitelerin, kararını hiçbir şahıs veya kurumun etkisi altına girmeden vereceğimi,
10. Usta belge belgelendirme faaliyetlerinde oluşturulacak komitelerin Personel belgelendirme faaliyetleri sürecinde yer alan katılımcı tarafların baskın olmasını engelleyecek yapıda oluşturulmasını sağlayacağımı,
11. Belgelendirme faaliyetinin tüm aşamasında, sahip olduğum başka şirket veya şirketin alt markalarıyla olan ilişkilerde tarafsızlığı koruyacağımı,
12. Personel sürekliliğini esas alacağımı,
13. Verilecek hizmetlerde sürekli iyileştirme mantığı içerisinde kaliteyi en üst düzeyde tutacağımı,
14. Şikâyet ve itirazları gizlilik prensibinden ödün vermeden ele alacağımı,
15. Başvuruların, mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi engelleyici şartlar ortaya koymayacağımı ve adayların kuruluşa erişimini haksız olarak engellemeyeceğimi veya kısıtlamayacağımı,
16. Bütün bu maddelerin kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını, ayrıca USTA BELGE LTD.ŞTİ. üst yönetimi olarak yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi'ne uyacağımı, sistemin en verimli ve etkin şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğimi ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağımı,beyan ve taahhüt ederim.

Üst Yönetim
İBRAHİM CÜNEYT SARAÇOĞLU

VİZYON
Belgelendirme işlemlerinde adil, tarafsız, objektif duruşumuzun devamlılığını sağlayarak belgelendirme sürecinde verdiğimiz tüm hizmetlerde sektörün öncüsü ve faaliyet alanımızdaki diğer işletmelere karşı örnek teşkil etmektir.

MİSYON
Belgelendirme işlemlerindeki, kalite odaklı çözümlerimiz, hizmet sonrası sağladığımız güvenirlilik ve yüksek iş ahlakımız ile hizmet alan kişi yâda kuruluşların ilk tercihi olarak, değer yaratan bir şirketiz. İçinde bulunduğumuz bilgi çağının getirdiği değişim ve gelişimler doğrultusunda, çözüm ortağı kimliği ile işletmelere ve bu işletmelerde görev alacak olan müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, belgelendirme hizmeti sunmaktayız.

BELGELENDİRME POLİTİKAMIZ
USTA BELGE'nin temel belgelendirme politikası, herhangi bir maddi kaygı taşımaksızın ve hiçbir ayırım yapmaksızın sadece hak edene yani kaliteli, güvenli ve uygun olana belge vermektir.
USTA BELGE herkes için adil ve tarafsız olarak aynı belgelendirme kurallarını uygular. Herkese eşit davranır.
HEMEN BAŞVUR

SINAV SONUÇLARI

BELGE YENİLEME

SINAV TAKVİMİ

İTİRAZ

ŞİKAYET

ADAY PORTALI

Bize Ulaşın
KURUMSAL
MESLEKLER
MESLEKİ YETERLİLİK
FİYAT LİSTESİ
BAŞVURU
SINAV SONUÇLARI
İTİRAZ
ŞİKAYET
BLOG
İLETİŞİM


E-Posta:
info@ustabelge.com
denizliustabelge@gmail.com


Telefon:
0 541 614 20 90
0 532 458 00 87


Adres:
KARAOVA MAHALLESİ
SÖKE ASFALTI BULVARI NO:3 KUŞADASI / AYDIN


Bizi Takip Edin
Tüm Hakları Saklıdır. Usta Belge   |   Mega Tasarım © 2016